Tag Archives: corporate culture

การสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์

การที่องค์กรหนึ่งๆจะบรรลุถึงเป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์กรได้นั้นย่อมขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์กรเป็นสำคัญ แม้ว่าการกำหนดลักษณะงานและเป้าหมายผลงานจะมีส่วนช่วยให้พนักงานปฏิบัติให้เป็นไปตามผลที่คาดหวังได้  แต่หากมี “ตัวช่วย” ชี้แนะพฤติกรรมการปฏิบัติงานของสมาชิกเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเอื้อต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กรก็จะทำให้องค์กรได้รับผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ได้ง่ายขึ้น อีกทั้งช่วยลดความเสี่ยงที่ผลการปฏิบัติงานของพนักงานจะเบี่ยงเบนไปจากที่คาดหวังได้อีกทางหนึ่งด้วย อ่านรายละเอียด …

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , | Leave a comment