Tag Archives: competency modeling

การจัดทำต้นแบบสมรรถนะ (Competency Modeling)

การวิพากษ์วิจารณ์ข้อจำกัดของระบบสมรรถนะมักมุ่งเป้าไปที่การประเมิน  ราวกับจะกล่าวโทษผู้ประเมินว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้ระบบสมรรถนะไม่สำเร็จดังคาดหวัง  แต่ผู้ประเมินที่ไม่ใส่ใจมักเป็นผู้ประเมินที่ไม่ศรัทธาหรือเห็นประโยชน์ของการประเมินสมรรถนะอย่างเที่ยงธรรม ดังนั้น หากจะแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว อาจต้องถอยกลับมาตั้งหลักที่การแสดงผลสำเร็จของการใช้สมรรถนะในการคัดเลือก รวมทั้งผลสำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะที่มีต่อผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้คนทั้งหลายเห็นประโยชน์และเสริมสร้างความเชื่อมั่น อ่านรายละเอียด …

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment