Tag Archives: บริหารองค์กร

ยินดีต้อนรับสู่ ซิกเนเจอร์ โซลูชั่นส์

บริษัท ซิกเนเจอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาที่ให้คำปรึกษาทางด้านการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร ตลอดจนทรัพยากรบุคคลแก่องค์กร/หน่วยงานทั้งในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนอย่างครบวงจร บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นที่ปรึกษาประเภทนิติบุคคล หมายเลข 2497 ระดับ 1 สาขาการบริหารและการพัฒนาองค์กร และสาขาการวิจัยและการประเมินผล โดยศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง Signature Solutions มีความภาคภูมิใจในการให้คำปรึกษาด้วยความรู้ ความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ  บริษัทฯมีเจตนารมณ์มุ่งให้คำปรึกษาที่เพิ่มคุณค่า และสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริงแก่ลูกค้าทั้งในระดับองค์กรและระดับปัจเจกบุคคล โดยอาศัยประสบการณ์ การศึกษาวิจัยค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งองค์ความรู้และกระบวนวิธีศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงานร่วมกับลูกค้าเพื่อตอบ ‘โจทย์’ สำคัญต่างๆทางด้านการบริหารจัดการและทรัพยากรบุคคล  แปลงจุดเด่นให้เป็นคำตอบ ทางออก หรือข้อได้เปรียบอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนขององค์กร  Signature Solutions ไม่เพียงช่วยองค์กรต่างๆแก้ปัญหา แต่ยังมุ่งใช้ประเด็นปัญหาเหล่านั้นให้เป็นโอกาสในการเรียนรู้ และเติบโตพัฒนาขององค์กรและคนในองค์กรไปพร้อมกัน เราปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ และด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งซึ่งนำไปสู่ความไว้เนื้อเชื่อใจ … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment