เรื่องของการตัดสินใจ: จาก HiPPO ถึง DDD

ผู้บริหารระดับสูงที่ได้ชื่อว่าเป็นคนเก่ง มักถูกคาดหวังและ‘ฉายภาพ’ ให้เป็น Hero ในบทบาทต่างๆมากมาย บทบาทหนึ่งที่ถูกคาดหวังว่าต้องทำได้คือ เรื่องของการตัดสินใจ

“ต้องเป็นผู้นำ ต้องตัดสินใจได้ฉับไวในสถานการณ์คับขัน”

แต่ในขณะเดียวกันก็

“ต้องมองการณ์ไกล”

“ต้องอ่านเกมออก”

“ต้องคิดถี่ถ้วน”

ฯลฯ

อ่านรายละเอียด …

Advertisements
Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

การจัดทำต้นแบบสมรรถนะ (Competency Modeling)

การวิพากษ์วิจารณ์ข้อจำกัดของระบบสมรรถนะมักมุ่งเป้าไปที่การประเมิน  ราวกับจะกล่าวโทษผู้ประเมินว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้ระบบสมรรถนะไม่สำเร็จดังคาดหวัง  แต่ผู้ประเมินที่ไม่ใส่ใจมักเป็นผู้ประเมินที่ไม่ศรัทธาหรือเห็นประโยชน์ของการประเมินสมรรถนะอย่างเที่ยงธรรม ดังนั้น หากจะแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว อาจต้องถอยกลับมาตั้งหลักที่การแสดงผลสำเร็จของการใช้สมรรถนะในการคัดเลือก รวมทั้งผลสำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะที่มีต่อผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้คนทั้งหลายเห็นประโยชน์และเสริมสร้างความเชื่อมั่น

อ่านรายละเอียด …

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment

About Signature Solutions

Signature Solutions Limited is a management consultancy company providing integrated organization change, as well as people management and development solutions to public and private-sector clients. We pride ourselves in delighting our clients with expert, insightful, and dedicated advice that exceeds their expectations. We make a difference by helping our clients work through their organization and people management complexity to find long-lasting answers. Our experience in the field, backed up by our relentless research, our professional approach and our cutting-edge methodologies serve as the basic foundation for working with organizations in turning their hidden strengths into sustainable advantages. We do not simply fix problems, but also use them as stepping stones to walk through with our clients, so that they learn about and from the problems, overcome them to re-emerge stronger, better organizations. We honor our commitment with professionalism, punctuality and empathy that create trust, respect and long-term relationships among clients.

Read more …

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

ราชการไทย: ลักษณะเฉพาะและความจำเป็นในการวางแผนกำลังคนในระดับส่วนราชการ

           แม้ในภาพรวม การวางแผนกำลังคนในองค์กรจะมีความคล้ายคลึงกัน แต่ในภาคราชการไทยมีลักษณะเฉพาะซึ่งจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจเพิ่มเติมก่อน เพื่อเลือกเครื่องมือในการช่วยวิเคราะห์และวางแผนซึ่งสามารถดำเนินการได้จริงภายใต้กรอบกติกา และวัฒนธรรมองค์กร เงื่อนไขเกี่ยวกับกำลังคนของภาคราชการไทยที่ทำให้การวางแผนกำลังคนแตกต่างจากหน่วยงานอื่นๆ อาจสรุปได้ 3 ประเด็น คือ ประเด็นเกี่ยวกับกรอบอัตราและคนครองตำแหน่ง  กลไกแลการใช้อำนาจในการบริหารตำแหน่ง และความคาดหวังของคนในองค์กร 

อ่านรายละเอียด …

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

สรุปบทความเรื่อง An Examination of Learning Transfer system Characteristics Across Organizational Setting

บทความโดย Elwood E.Holton III, Hsin Chih Chen, Sharon S. Naquin ใน Human Resource Development Quarterly, 14:4, Winter 2003

ในแวดวงนักวิชาการพัฒนาบุคลากรได้ให้ความสนใจต่อการถ่ายโอนความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมมาใช้ในงาน มาไม่น้อยกว่ายี่สิบปี โดยได้มีผลงานศึกษาที่สำคัญในกลุ่มหัวข้อหลักคือ การออกแบบการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดผลสูงสุดต่อการถ่ายโอนความรู้ (Kraiger, Salas, & Cannon-Bowers, 1995; Paas, 1992; Warr & Bunce, 1995) สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการถ่ายโอนความรู้ (Rouillier&Goldstein, 1993; Tracey, Tannenboum, & Kavanaugh, 1995) และในเรื่องของความแตกต่างส่วนบุคคลที่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและระดับของการถ่ายโอน (Gist, Bavetta &Stevens, 1990; Gist, Stevens & Bevetta, 1991) และล่าสุด พัฒนาการที่สำคัญคือการค้นหาวิธีวัดการถ่ายโอนการเรียนรู้ ศาสตราจารย์ Holton และ คณะ ได้ค้นหาวิธีวัดการถ่ายโอนการเรียนรู้จากห้องฝึกอบรม สู่การใช้งานจริง โดยได้พัฒนา Learning Transfer System Inventory (LTSI) ขึ้น โดยในชั้นแรก ได้พัฒนาตัวแบบในเชิงความคิดเมื่อปี ค.ศ. 1996 ต่อมาได้วิจัยเพื่อค้นหาค่าความเที่ยงของตัวแบบ และได้ปรับปรุงเป็น LTSI เมื่อปี ค.ศ. 2000 LTSI ประกอบด้วยปัจจัยต่างๆที่มีอิทธิพลต่อการถ่ายโอนการเรียนรู้ 68 รายการที่จัดเป็น 16 constructs ซึ่งก็จัดเป็นกลุ่มได้ 4 กลุ่มหลัก คือ –

อ่านรายละเอียด …

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

การสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์

การที่องค์กรหนึ่งๆจะบรรลุถึงเป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์กรได้นั้นย่อมขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์กรเป็นสำคัญ แม้ว่าการกำหนดลักษณะงานและเป้าหมายผลงานจะมีส่วนช่วยให้พนักงานปฏิบัติให้เป็นไปตามผลที่คาดหวังได้  แต่หากมี “ตัวช่วย” ชี้แนะพฤติกรรมการปฏิบัติงานของสมาชิกเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเอื้อต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กรก็จะทำให้องค์กรได้รับผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ได้ง่ายขึ้น อีกทั้งช่วยลดความเสี่ยงที่ผลการปฏิบัติงานของพนักงานจะเบี่ยงเบนไปจากที่คาดหวังได้อีกทางหนึ่งด้วย

อ่านรายละเอียด …

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

A Day in a Consultant’s Life

Just completed another project last Thursday with a closing workshop of a roomful of bright, young people together with their bosses and top management.  It was in fact a series of two consecutive projects spanning across a period of one year-as top management here cared enough to get a fresh perspective on their corporate culture from an outside consulting team, before investing their time and effort to further enhance their people’s performance and potential.

Read more …

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

English Cats and Organization Change Management [1]

By Jutha Debahastin Na Ayudha[2]

Long time ago when the Englishmen were sent sailing for a long patriotic as well as mercantile voyage, their women raised cats to keep company.  The feline warmness and wit made the loneliness bearable.  The pets did not only stay dormant at home, but also wandered around preying on rats.  They inadvertently helped control the pests and thus enhanced crop productivity.  Abundant yields fattened cattle as well.  Healthy livestock and their meat were put aboard the ships so that the valiant sailors could have nutritious food.  The sailors were physically fit due to the good food and mentally healthy knowing that the girls left behind were busy taking care of a pet.  For these reasons, the English navy was so formidable they once conquered the world.

Read more …

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

Big Data & HR Analytics

ในความพยายามที่จะยกระดับฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ให้ก้าวขึ้นมารับบทบาท ในเชิงยุทธศาสตร์และเป็นกลไกในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับ องค์กร นักวิชาการ/ที่ปรึกษาในกลุ่ม Society for Human Resource Management  (SHRM) เป็นกลุ่มบุคคลที่ตั้งใจนำเสนอมุมมองใหม่ๆ ให้เป็นเครื่องมือที่สำคัญของฝ่าย HR ในการยกระดับสถานภาพ กระแสหลักของนักวิชาการกลุ่มนี้อาจจำแนกได้เป็นสองแนวทางที่แตกต่างคือ HR Scorecard และ HR Analytics

อ่านรายละเอียด …

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment

ยินดีต้อนรับสู่ ซิกเนเจอร์ โซลูชั่นส์

บริษัท ซิกเนเจอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาที่ให้คำปรึกษาทางด้านการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร ตลอดจนทรัพยากรบุคคลแก่องค์กร/หน่วยงานทั้งในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนอย่างครบวงจร บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นที่ปรึกษาประเภทนิติบุคคล หมายเลข 2497 ระดับ 1 สาขาการบริหารและการพัฒนาองค์กร และสาขาการวิจัยและการประเมินผล โดยศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

Signature Solutions มีความภาคภูมิใจในการให้คำปรึกษาด้วยความรู้ ความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ  บริษัทฯมีเจตนารมณ์มุ่งให้คำปรึกษาที่เพิ่มคุณค่า และสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริงแก่ลูกค้าทั้งในระดับองค์กรและระดับปัจเจกบุคคล โดยอาศัยประสบการณ์ การศึกษาวิจัยค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งองค์ความรู้และกระบวนวิธีศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงานร่วมกับลูกค้าเพื่อตอบ ‘โจทย์’ สำคัญต่างๆทางด้านการบริหารจัดการและทรัพยากรบุคคล  แปลงจุดเด่นให้เป็นคำตอบ ทางออก หรือข้อได้เปรียบอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนขององค์กร  Signature Solutions ไม่เพียงช่วยองค์กรต่างๆแก้ปัญหา แต่ยังมุ่งใช้ประเด็นปัญหาเหล่านั้นให้เป็นโอกาสในการเรียนรู้ และเติบโตพัฒนาขององค์กรและคนในองค์กรไปพร้อมกัน เราปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ และด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งซึ่งนำไปสู่ความไว้เนื้อเชื่อใจ การยอมรับนับถือ     และสายสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า

รูปแบบบริการให้คำปรึกษา

 • การออกแบบและปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรและระบบทรัพยากรบุคคลขององค์กร อาทิ
  • แผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล (Strategic People Management/HR Plan)
  • การออกแบบ/กำหนด/วิเคราะห์และปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและตำแหน่งงาน (Organization Structure and Job Design/Redesign ระบบแผนกำลังคน (Manpower/Workforce Planning System)
  • ระบบสมรรถนะและการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ตลอดจนการสร้างและสรรหาผู้นำ การพัฒนาผู้นำจากคนเก่งคนดีในองค์กรโดยอิงหลักสมรรถนะ รวมถึงการกำหนดแผนรายบุคคลเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้เติบโตของบุคลากรให้สอดคล้องกับบุคลิก อุปนิสัย จุดเด่นจุดด้อยของบุคลากรแต่ละคน (Competency Modeling, Competency-based Assessment, Development and Coaching System) ที่อยู่บนพื้นฐานของการประเมินและพัฒนาสมรรถนะอันเป็นผลจากการศึกษาวิจัยและประสบการณ์ของ Signature Solutions  ซึ่งลูกค้าสามารถเรียนรู้และรับถ่ายทอดไปดำเนินการและพัฒนาต่อยอดภายในองค์กรได้
  • ระบบบริหารและประเมินผลงาน (Performance Management System)
  • ระบบเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพและระบบกำลังคนทดแทนตำแหน่งงานสำคัญ (Career Path and Succession Planning System)
  • ระบบบริหารบุคลากรผู้มีศักยภาพสูง (Talent Management System) ฯลฯ
 • การบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อเตรียมรับการปรับเปลี่ยนต่างๆอันอาจมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายในหรือภายนอกองค์กร อาทิ การปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือแผนกลยุทธ์ขององค์กรอย่างสำคัญ การเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากกระแสโลกาภิวัตน์ สภาวะทางเศรษฐกิจ การตลาด กฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆที่เปลี่ยนไป ฯลฯ  โดยขอบเขตงานอาจรวมถึงการทบทวน/ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล การนำแผนการปรับเปลี่ยนองค์กรและระบบต่างๆไปปฏิบัติจริงให้สัมฤทธิ์ผลทั้งในระดับหน่วยงานและระดับบุคคล ตลอดจนการสื่อสารสร้างความเข้าใจและการยอมรับสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในหมู่บุคคลที่เกี่ยวข้อง
 • การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่ออกแบบหลักสูตรและจัดให้เป็นการเฉพาะแก่องค์กร ในหัวข้อต่างๆที่จำเป็น หรือส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร และ/หรือทรัพยากรบุคคล เช่น หลักสูตรการสร้างผู้นำ  หลักสูตรการสร้างโค้ชสำหรับผู้บริหาร หลักสูตรวุฒิภาวะทางอารมณ์สำหรับผู้บริหาร  หลักสูตรเสริมศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ฯลฯ

โดยบริการให้คำปรึกษาทั้งหมดข้างต้น จะใช้กรอบความคิด ระบบวิธี และเครื่องมือซึ่งเป็นนวัตกรรมเฉพาะของ  Signature Solutions ดังต่อไปนี้

 • JobChampion™
– เพื่อการวิเคราะห์ภาระงานและการกำหนด/ปรับปรุงตำแหน่งงาน
 • StructureChampion™
– เพื่อการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างองค์กร
 • PerformanceChampion™
– เพื่อการปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารผลงานขององค์กร
 • PeopleProfile™
– เพื่อการจัดทำต้นแบบสมรรถนะ พัฒนาและประเมินสมรรถนะของบุคลากร
 • PeoplePlan™
– เพื่อการกำหนดอัตรากำลังและการวางแผนกำลังคนขององค์กร
 • การสำรวจ/ประเมินต่างๆด้วยกรรมวิธีและเครื่องมืออันเป็นผลการศึกษาวิจัยของ Signature Solutions  ได้แก่
 • PeoplePoll™
– เพื่อการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรในองค์กร
 • PeopleLegacy™
– เพื่อการศึกษาวัฒนธรรมองค์กร
 • PeoplePotential™
– เพื่อการสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาของบุคลากรในองค์กร

คณะที่ปรึกษาของ Signature Solutions

Signature Solutions ประกอบด้วยคณะที่ปรึกษาผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งมีที่ปรึกษาผู้มีเกียรติประวัติในการได้รับทุนการศึกษาต่างๆอันเป็นที่เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ และมีประสบการณ์การทำงานและการบริหารในบรรษัทข้ามชาติและองค์กรที่มีชื่อเสียง  จึงสามารถนำความรู้และประสบการณ์ในการบริหารงานและบริหารคนอันหลากหลายมาประยุกต์และบูรณาการใช้เพื่อประโยชน์ในงานให้คำปรึกษาแก่องค์กร/หน่วยงานได้อย่างรอบด้าน  นำไปสู่ข้อแนะนำและคำปรึกษาที่มีรากฐานมาจากความเข้าใจในองค์กรและบุคคลโดยแท้ สามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการและแก้ปัญหาองค์กรอันซับซ้อนได้อย่างโดดเด่น สร้างสรรค์ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลเนื่องด้วยคุณสมบัติของคณะที่ปรึกษาอันเป็นเอกลักษณ์  เฉพาะนี้

คณะที่ปรึกษาของ Signature Solutions ใช้โอกาสในการปฏิบัติงานโครงการให้คำปรึกษาเป็นโอกาสในการแสดงฝีมือความสามารถเพื่อให้คำปรึกษาของบริษัทฯสามารถเพิ่มคุณค่า และสร้างความแตกต่างให้แก่องค์กรของลูกค้าได้อย่างแท้จริง  เราปฏิบัติงานด้วยพลังสมองและพลังใจเต็มเปี่ยม อีกทั้งด้วยความเข้าใจในสถานการณ์ของลูกค้าอย่างแท้จริงเพื่อให้ได้ผลงานคำปรึกษาที่ดีที่สุดและเป็นประโยชน์สูงสุด เราภาคภูมิใจในผลงานของเราและชื่นชมยินดีในผลลัพธ์ที่เกิดแก่องค์กรของลูกค้า ยิ่งกว่านั้น เรายังมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งในความไว้เนื้อเชื่อใจ ความยอมรับนับถือ และสัมพันธภาพอันดีที่เราได้รับจากลูกค้าเนื่องจาก ‘คุณค่า’ และ ‘ความแตกต่าง’ ที่ได้เราได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้าทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับหน่วยงาน และระดับองค์กร

หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ

บริษัท ซิกเนเจอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด
242/23 ซอยวิภาวดีรังสิต 82 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ (662) 041-4500-1 โทรสาร (662) 041-4502
Website  :    www.signature4u.com
Email     :    info@signature4u.com
Facebook : www.facebook.com/signature4u
Line : @ssl_line

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment