Category Archives: Uncategorized

ภาพจากการบรรยายหลักสูตร Advanced Human Resource Management: Survival Beyond Tomorrow

ภาพจากการบรรยายหลักสูตร Advanced Human Resource Management: Survival Beyond Tomorrow จัดโดยคณะพณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รอบนี้มีผู้บริหารเข้าร่วม 40 ท่าน ล้วนเป็นผู้บริหารระดับสูงที่ใฝ่รู้เป็น continuous learners ด้วยกันทั้งสิ้น ทีมวิทยากรขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งตลอดรายการ อ่านรายละเอียด …

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

The Strategic Role of ‘Business Analytics’

Modern day data science and analytics serve as one of the best decision-support tools for top management by creating predictive models that help management focus on ‘precise targets’.  Precision is the key to competitive edge.   People are diverse, and their … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | 1 Comment

เรื่องของการตัดสินใจ: จาก HiPPO ถึง DDD

ผู้บริหารระดับสูงที่ได้ชื่อว่าเป็นคนเก่ง มักถูกคาดหวังและ‘ฉายภาพ’ ให้เป็น Hero ในบทบาทต่างๆมากมาย บทบาทหนึ่งที่ถูกคาดหวังว่าต้องทำได้คือ เรื่องของการตัดสินใจ “ต้องเป็นผู้นำ ต้องตัดสินใจได้ฉับไวในสถานการณ์คับขัน” แต่ในขณะเดียวกันก็ “ต้องมองการณ์ไกล” “ต้องอ่านเกมออก” “ต้องคิดถี่ถ้วน” ฯลฯ อ่านรายละเอียด …

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

การจัดทำต้นแบบสมรรถนะ (Competency Modeling)

การวิพากษ์วิจารณ์ข้อจำกัดของระบบสมรรถนะมักมุ่งเป้าไปที่การประเมิน  ราวกับจะกล่าวโทษผู้ประเมินว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้ระบบสมรรถนะไม่สำเร็จดังคาดหวัง  แต่ผู้ประเมินที่ไม่ใส่ใจมักเป็นผู้ประเมินที่ไม่ศรัทธาหรือเห็นประโยชน์ของการประเมินสมรรถนะอย่างเที่ยงธรรม ดังนั้น หากจะแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว อาจต้องถอยกลับมาตั้งหลักที่การแสดงผลสำเร็จของการใช้สมรรถนะในการคัดเลือก รวมทั้งผลสำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะที่มีต่อผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้คนทั้งหลายเห็นประโยชน์และเสริมสร้างความเชื่อมั่น อ่านรายละเอียด …

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment

About Signature Solutions

Signature Solutions Limited is a management consultancy company providing integrated organization change, as well as people management and development solutions to public and private-sector clients. We pride ourselves in delighting our clients with expert, insightful, and dedicated advice that exceeds … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

ราชการไทย: ลักษณะเฉพาะและความจำเป็นในการวางแผนกำลังคนในระดับส่วนราชการ

           แม้ในภาพรวม การวางแผนกำลังคนในองค์กรจะมีความคล้ายคลึงกัน แต่ในภาคราชการไทยมีลักษณะเฉพาะซึ่งจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจเพิ่มเติมก่อน เพื่อเลือกเครื่องมือในการช่วยวิเคราะห์และวางแผนซึ่งสามารถดำเนินการได้จริงภายใต้กรอบกติกา และวัฒนธรรมองค์กร เงื่อนไขเกี่ยวกับกำลังคนของภาคราชการไทยที่ทำให้การวางแผนกำลังคนแตกต่างจากหน่วยงานอื่นๆ อาจสรุปได้ 3 ประเด็น คือ ประเด็นเกี่ยวกับกรอบอัตราและคนครองตำแหน่ง  กลไกแลการใช้อำนาจในการบริหารตำแหน่ง และความคาดหวังของคนในองค์กร  อ่านรายละเอียด …

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

สรุปบทความเรื่อง An Examination of Learning Transfer system Characteristics Across Organizational Setting

บทความโดย Elwood E.Holton III, Hsin Chih Chen, Sharon S. Naquin ใน Human Resource Development Quarterly, 14:4, Winter 2003 ในแวดวงนักวิชาการพัฒนาบุคลากรได้ให้ความสนใจต่อการถ่ายโอนความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมมาใช้ในงาน มาไม่น้อยกว่ายี่สิบปี โดยได้มีผลงานศึกษาที่สำคัญในกลุ่มหัวข้อหลักคือ การออกแบบการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดผลสูงสุดต่อการถ่ายโอนความรู้ (Kraiger, Salas, & Cannon-Bowers, 1995; Paas, 1992; Warr & Bunce, 1995) สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการถ่ายโอนความรู้ (Rouillier&Goldstein, 1993; Tracey, Tannenboum, & Kavanaugh, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

การสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์

การที่องค์กรหนึ่งๆจะบรรลุถึงเป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์กรได้นั้นย่อมขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์กรเป็นสำคัญ แม้ว่าการกำหนดลักษณะงานและเป้าหมายผลงานจะมีส่วนช่วยให้พนักงานปฏิบัติให้เป็นไปตามผลที่คาดหวังได้  แต่หากมี “ตัวช่วย” ชี้แนะพฤติกรรมการปฏิบัติงานของสมาชิกเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเอื้อต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กรก็จะทำให้องค์กรได้รับผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ได้ง่ายขึ้น อีกทั้งช่วยลดความเสี่ยงที่ผลการปฏิบัติงานของพนักงานจะเบี่ยงเบนไปจากที่คาดหวังได้อีกทางหนึ่งด้วย อ่านรายละเอียด …

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

A Day in a Consultant’s Life

Just completed another project last Thursday with a closing workshop of a roomful of bright, young people together with their bosses and top management.  It was in fact a series of two consecutive projects spanning across a period of one … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

English Cats and Organization Change Management [1]

By Jutha Debahastin Na Ayudha[2] Long time ago when the Englishmen were sent sailing for a long patriotic as well as mercantile voyage, their women raised cats to keep company.  The feline warmness and wit made the loneliness bearable.  The pets did not only stay … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment