ภาพจากการบรรยายหลักสูตร Advanced Human Resource Management: Survival Beyond Tomorrow

ภาพจากการบรรยายหลักสูตร Advanced Human Resource Management: Survival Beyond Tomorrow จัดโดยคณะพณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รอบนี้มีผู้บริหารเข้าร่วม 40 ท่าน ล้วนเป็นผู้บริหารระดับสูงที่ใฝ่รู้เป็น continuous learners ด้วยกันทั้งสิ้น ทีมวิทยากรขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งตลอดรายการ

นอกจากนี้ ขอขอบคุณ รศ. สุพาณี  อ. โสภณ ตลอดจนคณาจารย์และผู้ประสานงานจากศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยค่ะ  ขอให้ความรู้ที่แลกเปลี่ยนแบ่งปันกันใน session ช่วยเสริมกำลังให้ท่านที่อยากทำอะไรดีๆให้องค์กรได้ประสบความสำเร็จยิ่งๆขึ้นไปนะคะ

Manpower Planning    20131026_160756

อ. สุพาณี                  อ.โสภณ

รศ. สุพาณี สฤษฎ์วานิช และ อ. โสภณ ฐิตะสัจจา ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโครงการฯ

1 Response to ภาพจากการบรรยายหลักสูตร Advanced Human Resource Management: Survival Beyond Tomorrow

  1. Pingback: ภาพจากการบรรยายหลักสูตร Advanced Human Resource management: Survival Beyond Tomorrow | Signature Solutions' Insights

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s