ภาพจากการบรรยายหลักสูตร Advanced Human Resource Management: Survival Beyond Tomorrow

ภาพจากการบรรยายหลักสูตร Advanced Human Resource Management: Survival Beyond Tomorrow จัดโดยคณะพณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รอบนี้มีผู้บริหารเข้าร่วม 40 ท่าน ล้วนเป็นผู้บริหารระดับสูงที่ใฝ่รู้เป็น continuous learners ด้วยกันทั้งสิ้น ทีมวิทยากรขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งตลอดรายการ

อ่านรายละเอียด …

This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s