ราชการไทย: ลักษณะเฉพาะและความจำเป็นในการวางแผนกำลังคนในระดับส่วนราชการ

           แม้ในภาพรวม การวางแผนกำลังคนในองค์กรจะมีความคล้ายคลึงกัน แต่ในภาคราชการไทยมีลักษณะเฉพาะซึ่งจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจเพิ่มเติมก่อน เพื่อเลือกเครื่องมือในการช่วยวิเคราะห์และวางแผนซึ่งสามารถดำเนินการได้จริงภายใต้กรอบกติกา และวัฒนธรรมองค์กร เงื่อนไขเกี่ยวกับกำลังคนของภาคราชการไทยที่ทำให้การวางแผนกำลังคนแตกต่างจากหน่วยงานอื่นๆ อาจสรุปได้ 3 ประเด็น คือ ประเด็นเกี่ยวกับกรอบอัตราและคนครองตำแหน่ง  กลไกแลการใช้อำนาจในการบริหารตำแหน่ง และความคาดหวังของคนในองค์กร 

อ่านรายละเอียด …

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s