ยินดีต้อนรับสู่ ซิกเนเจอร์ โซลูชั่นส์

บริษัท ซิกเนเจอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาที่ให้คำปรึกษาทางด้านการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร ตลอดจนทรัพยากรบุคคลแก่องค์กร/หน่วยงานทั้งในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนอย่างครบวงจร บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นที่ปรึกษาประเภทนิติบุคคล หมายเลข 2497 ระดับ 1 สาขาการบริหารและการพัฒนาองค์กร และสาขาการวิจัยและการประเมินผล โดยศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

Signature Solutions มีความภาคภูมิใจในการให้คำปรึกษาด้วยความรู้ ความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ  บริษัทฯมีเจตนารมณ์มุ่งให้คำปรึกษาที่เพิ่มคุณค่า และสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริงแก่ลูกค้าทั้งในระดับองค์กรและระดับปัจเจกบุคคล โดยอาศัยประสบการณ์ การศึกษาวิจัยค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งองค์ความรู้และกระบวนวิธีศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงานร่วมกับลูกค้าเพื่อตอบ ‘โจทย์’ สำคัญต่างๆทางด้านการบริหารจัดการและทรัพยากรบุคคล  แปลงจุดเด่นให้เป็นคำตอบ ทางออก หรือข้อได้เปรียบอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนขององค์กร  Signature Solutions ไม่เพียงช่วยองค์กรต่างๆแก้ปัญหา แต่ยังมุ่งใช้ประเด็นปัญหาเหล่านั้นให้เป็นโอกาสในการเรียนรู้ และเติบโตพัฒนาขององค์กรและคนในองค์กรไปพร้อมกัน เราปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ และด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งซึ่งนำไปสู่ความไว้เนื้อเชื่อใจ การยอมรับนับถือ     และสายสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า

รูปแบบบริการให้คำปรึกษา

 • การออกแบบและปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรและระบบทรัพยากรบุคคลขององค์กร อาทิ
  • แผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล (Strategic People Management/HR Plan)
  • การออกแบบ/กำหนด/วิเคราะห์และปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและตำแหน่งงาน (Organization Structure and Job Design/Redesign ระบบแผนกำลังคน (Manpower/Workforce Planning System)
  • ระบบสมรรถนะและการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ตลอดจนการสร้างและสรรหาผู้นำ การพัฒนาผู้นำจากคนเก่งคนดีในองค์กรโดยอิงหลักสมรรถนะ รวมถึงการกำหนดแผนรายบุคคลเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้เติบโตของบุคลากรให้สอดคล้องกับบุคลิก อุปนิสัย จุดเด่นจุดด้อยของบุคลากรแต่ละคน (Competency Modeling, Competency-based Assessment, Development and Coaching System) ที่อยู่บนพื้นฐานของการประเมินและพัฒนาสมรรถนะอันเป็นผลจากการศึกษาวิจัยและประสบการณ์ของ Signature Solutions  ซึ่งลูกค้าสามารถเรียนรู้และรับถ่ายทอดไปดำเนินการและพัฒนาต่อยอดภายในองค์กรได้
  • ระบบบริหารและประเมินผลงาน (Performance Management System)
  • ระบบเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพและระบบกำลังคนทดแทนตำแหน่งงานสำคัญ (Career Path and Succession Planning System)
  • ระบบบริหารบุคลากรผู้มีศักยภาพสูง (Talent Management System) ฯลฯ
 • การบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อเตรียมรับการปรับเปลี่ยนต่างๆอันอาจมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายในหรือภายนอกองค์กร อาทิ การปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือแผนกลยุทธ์ขององค์กรอย่างสำคัญ การเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากกระแสโลกาภิวัตน์ สภาวะทางเศรษฐกิจ การตลาด กฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆที่เปลี่ยนไป ฯลฯ  โดยขอบเขตงานอาจรวมถึงการทบทวน/ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล การนำแผนการปรับเปลี่ยนองค์กรและระบบต่างๆไปปฏิบัติจริงให้สัมฤทธิ์ผลทั้งในระดับหน่วยงานและระดับบุคคล ตลอดจนการสื่อสารสร้างความเข้าใจและการยอมรับสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในหมู่บุคคลที่เกี่ยวข้อง
 • การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่ออกแบบหลักสูตรและจัดให้เป็นการเฉพาะแก่องค์กร ในหัวข้อต่างๆที่จำเป็น หรือส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร และ/หรือทรัพยากรบุคคล เช่น หลักสูตรการสร้างผู้นำ  หลักสูตรการสร้างโค้ชสำหรับผู้บริหาร หลักสูตรวุฒิภาวะทางอารมณ์สำหรับผู้บริหาร  หลักสูตรเสริมศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ฯลฯ

โดยบริการให้คำปรึกษาทั้งหมดข้างต้น จะใช้กรอบความคิด ระบบวิธี และเครื่องมือซึ่งเป็นนวัตกรรมเฉพาะของ  Signature Solutions ดังต่อไปนี้

 • JobChampion™
– เพื่อการวิเคราะห์ภาระงานและการกำหนด/ปรับปรุงตำแหน่งงาน
 • StructureChampion™
– เพื่อการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างองค์กร
 • PerformanceChampion™
– เพื่อการปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารผลงานขององค์กร
 • PeopleProfile™
– เพื่อการจัดทำต้นแบบสมรรถนะ พัฒนาและประเมินสมรรถนะของบุคลากร
 • PeoplePlan™
– เพื่อการกำหนดอัตรากำลังและการวางแผนกำลังคนขององค์กร
 • การสำรวจ/ประเมินต่างๆด้วยกรรมวิธีและเครื่องมืออันเป็นผลการศึกษาวิจัยของ Signature Solutions  ได้แก่
 • PeoplePoll™
– เพื่อการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรในองค์กร
 • PeopleLegacy™
– เพื่อการศึกษาวัฒนธรรมองค์กร
 • PeoplePotential™
– เพื่อการสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาของบุคลากรในองค์กร

คณะที่ปรึกษาของ Signature Solutions

Signature Solutions ประกอบด้วยคณะที่ปรึกษาผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งมีที่ปรึกษาผู้มีเกียรติประวัติในการได้รับทุนการศึกษาต่างๆอันเป็นที่เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ และมีประสบการณ์การทำงานและการบริหารในบรรษัทข้ามชาติและองค์กรที่มีชื่อเสียง  จึงสามารถนำความรู้และประสบการณ์ในการบริหารงานและบริหารคนอันหลากหลายมาประยุกต์และบูรณาการใช้เพื่อประโยชน์ในงานให้คำปรึกษาแก่องค์กร/หน่วยงานได้อย่างรอบด้าน  นำไปสู่ข้อแนะนำและคำปรึกษาที่มีรากฐานมาจากความเข้าใจในองค์กรและบุคคลโดยแท้ สามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการและแก้ปัญหาองค์กรอันซับซ้อนได้อย่างโดดเด่น สร้างสรรค์ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลเนื่องด้วยคุณสมบัติของคณะที่ปรึกษาอันเป็นเอกลักษณ์  เฉพาะนี้

คณะที่ปรึกษาของ Signature Solutions ใช้โอกาสในการปฏิบัติงานโครงการให้คำปรึกษาเป็นโอกาสในการแสดงฝีมือความสามารถเพื่อให้คำปรึกษาของบริษัทฯสามารถเพิ่มคุณค่า และสร้างความแตกต่างให้แก่องค์กรของลูกค้าได้อย่างแท้จริง  เราปฏิบัติงานด้วยพลังสมองและพลังใจเต็มเปี่ยม อีกทั้งด้วยความเข้าใจในสถานการณ์ของลูกค้าอย่างแท้จริงเพื่อให้ได้ผลงานคำปรึกษาที่ดีที่สุดและเป็นประโยชน์สูงสุด เราภาคภูมิใจในผลงานของเราและชื่นชมยินดีในผลลัพธ์ที่เกิดแก่องค์กรของลูกค้า ยิ่งกว่านั้น เรายังมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งในความไว้เนื้อเชื่อใจ ความยอมรับนับถือ และสัมพันธภาพอันดีที่เราได้รับจากลูกค้าเนื่องจาก ‘คุณค่า’ และ ‘ความแตกต่าง’ ที่ได้เราได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้าทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับหน่วยงาน และระดับองค์กร

หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ

บริษัท ซิกเนเจอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด
242/23 ซอยวิภาวดีรังสิต 82 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ (662) 041-4500-1 โทรสาร (662) 041-4502
Website  :    www.signature4u.com
Email     :    info@signature4u.com
Facebook : www.facebook.com/signature4u
Line : @ssl_line

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s