ยินดีต้อนรับสู่ ซิกเนเจอร์ โซลูชั่นส์

บริษัท ซิกเนเจอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาที่ให้คำปรึกษาทางด้านการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร ตลอดจนทรัพยากรบุคคลแก่องค์กร/หน่วยงานทั้งในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนอย่างครบวงจร บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นที่ปรึกษาประเภทนิติบุคคล หมายเลข 2497 ระดับ 1 สาขาการบริหารและการพัฒนาองค์กร และสาขาการวิจัยและการประเมินผล โดยศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

Signature Solutions มีความภาคภูมิใจในการให้คำปรึกษาด้วยความรู้ ความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ  บริษัทฯมีเจตนารมณ์มุ่งให้คำปรึกษาที่เพิ่มคุณค่า และสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริงแก่ลูกค้าทั้งในระดับองค์กรและระดับปัจเจกบุคคล โดยอาศัยประสบการณ์ การศึกษาวิจัยค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งองค์ความรู้และกระบวนวิธีศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงานร่วมกับลูกค้าเพื่อตอบ ‘โจทย์’ สำคัญต่างๆทางด้านการบริหารจัดการและทรัพยากรบุคคล  แปลงจุดเด่นให้เป็นคำตอบ ทางออก หรือข้อได้เปรียบอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนขององค์กร  Signature Solutions ไม่เพียงช่วยองค์กรต่างๆแก้ปัญหา แต่ยังมุ่งใช้ประเด็นปัญหาเหล่านั้นให้เป็นโอกาสในการเรียนรู้ และเติบโตพัฒนาขององค์กรและคนในองค์กรไปพร้อมกัน เราปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ และด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งซึ่งนำไปสู่ความไว้เนื้อเชื่อใจ การยอมรับนับถือ     และสายสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า

รูปแบบบริการให้คำปรึกษา

 • การออกแบบและปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรและระบบทรัพยากรบุคคลขององค์กร อาทิ
  • แผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล (Strategic People Management/HR Plan)
  • การออกแบบ/กำหนด/วิเคราะห์และปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและตำแหน่งงาน (Organization Structure and Job Design/Redesign ระบบแผนกำลังคน (Manpower/Workforce Planning System)
  • ระบบสมรรถนะและการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ตลอดจนการสร้างและสรรหาผู้นำ การพัฒนาผู้นำจากคนเก่งคนดีในองค์กรโดยอิงหลักสมรรถนะ รวมถึงการกำหนดแผนรายบุคคลเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้เติบโตของบุคลากรให้สอดคล้องกับบุคลิก อุปนิสัย จุดเด่นจุดด้อยของบุคลากรแต่ละคน (Competency Modeling, Competency-based Assessment, Development and Coaching System) ที่อยู่บนพื้นฐานของการประเมินและพัฒนาสมรรถนะอันเป็นผลจากการศึกษาวิจัยและประสบการณ์ของ Signature Solutions  ซึ่งลูกค้าสามารถเรียนรู้และรับถ่ายทอดไปดำเนินการและพัฒนาต่อยอดภายในองค์กรได้
  • ระบบบริหารและประเมินผลงาน (Performance Management System)
  • ระบบเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพและระบบกำลังคนทดแทนตำแหน่งงานสำคัญ (Career Path and Succession Planning System)
  • ระบบบริหารบุคลากรผู้มีศักยภาพสูง (Talent Management System) ฯลฯ
 • การบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อเตรียมรับการปรับเปลี่ยนต่างๆอันอาจมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายในหรือภายนอกองค์กร อาทิ การปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือแผนกลยุทธ์ขององค์กรอย่างสำคัญ การเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากกระแสโลกาภิวัตน์ สภาวะทางเศรษฐกิจ การตลาด กฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆที่เปลี่ยนไป ฯลฯ  โดยขอบเขตงานอาจรวมถึงการทบทวน/ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล การนำแผนการปรับเปลี่ยนองค์กรและระบบต่างๆไปปฏิบัติจริงให้สัมฤทธิ์ผลทั้งในระดับหน่วยงานและระดับบุคคล ตลอดจนการสื่อสารสร้างความเข้าใจและการยอมรับสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในหมู่บุคคลที่เกี่ยวข้อง
 • การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่ออกแบบหลักสูตรและจัดให้เป็นการเฉพาะแก่องค์กร ในหัวข้อต่างๆที่จำเป็น หรือส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร และ/หรือทรัพยากรบุคคล เช่น หลักสูตรการสร้างผู้นำ  หลักสูตรการสร้างโค้ชสำหรับผู้บริหาร หลักสูตรวุฒิภาวะทางอารมณ์สำหรับผู้บริหาร  หลักสูตรเสริมศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ฯลฯ

โดยบริการให้คำปรึกษาทั้งหมดข้างต้น จะใช้กรอบความคิด ระบบวิธี และเครื่องมือซึ่งเป็นนวัตกรรมเฉพาะของ  Signature Solutions ดังต่อไปนี้

 • JobChampion™
– เพื่อการวิเคราะห์ภาระงานและการกำหนด/ปรับปรุงตำแหน่งงาน
 • StructureChampion™
– เพื่อการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างองค์กร
 • PerformanceChampion™
– เพื่อการปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารผลงานขององค์กร
 • PeopleProfile™
– เพื่อการจัดทำต้นแบบสมรรถนะ พัฒนาและประเมินสมรรถนะของบุคลากร
 • PeoplePlan™
– เพื่อการกำหนดอัตรากำลังและการวางแผนกำลังคนขององค์กร
 • การสำรวจ/ประเมินต่างๆด้วยกรรมวิธีและเครื่องมืออันเป็นผลการศึกษาวิจัยของ Signature Solutions  ได้แก่
 • PeoplePoll™
– เพื่อการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรในองค์กร
 • PeopleLegacy™
– เพื่อการศึกษาวัฒนธรรมองค์กร
 • PeoplePotential™
– เพื่อการสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาของบุคลากรในองค์กร

คณะที่ปรึกษาของ Signature Solutions

Signature Solutions ประกอบด้วยคณะที่ปรึกษาผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งมีที่ปรึกษาผู้มีเกียรติประวัติในการได้รับทุนการศึกษาต่างๆอันเป็นที่เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ และมีประสบการณ์การทำงานและการบริหารในบรรษัทข้ามชาติและองค์กรที่มีชื่อเสียง  จึงสามารถนำความรู้และประสบการณ์ในการบริหารงานและบริหารคนอันหลากหลายมาประยุกต์และบูรณาการใช้เพื่อประโยชน์ในงานให้คำปรึกษาแก่องค์กร/หน่วยงานได้อย่างรอบด้าน  นำไปสู่ข้อแนะนำและคำปรึกษาที่มีรากฐานมาจากความเข้าใจในองค์กรและบุคคลโดยแท้ สามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการและแก้ปัญหาองค์กรอันซับซ้อนได้อย่างโดดเด่น สร้างสรรค์ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลเนื่องด้วยคุณสมบัติของคณะที่ปรึกษาอันเป็นเอกลักษณ์  เฉพาะนี้

คณะที่ปรึกษาของ Signature Solutions ใช้โอกาสในการปฏิบัติงานโครงการให้คำปรึกษาเป็นโอกาสในการแสดงฝีมือความสามารถเพื่อให้คำปรึกษาของบริษัทฯสามารถเพิ่มคุณค่า และสร้างความแตกต่างให้แก่องค์กรของลูกค้าได้อย่างแท้จริง  เราปฏิบัติงานด้วยพลังสมองและพลังใจเต็มเปี่ยม อีกทั้งด้วยความเข้าใจในสถานการณ์ของลูกค้าอย่างแท้จริงเพื่อให้ได้ผลงานคำปรึกษาที่ดีที่สุดและเป็นประโยชน์สูงสุด เราภาคภูมิใจในผลงานของเราและชื่นชมยินดีในผลลัพธ์ที่เกิดแก่องค์กรของลูกค้า ยิ่งกว่านั้น เรายังมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งในความไว้เนื้อเชื่อใจ ความยอมรับนับถือ และสัมพันธภาพอันดีที่เราได้รับจากลูกค้าเนื่องจาก ‘คุณค่า’ และ ‘ความแตกต่าง’ ที่ได้เราได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้าทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับหน่วยงาน และระดับองค์กร

หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ

บริษัท ซิกเนเจอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด
242/23 ซอยวิภาวดีรังสิต 82 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ (662) 041-4500-1 โทรสาร (662) 041-4502
Website  :    www.signature4u.com
Email     :    info@signature4u.com
Facebook : www.facebook.com/signature4u
Line : @ssl_line

Advertisements
Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

ทราบหรือไม่? ทำไมไมเคิล พอร์เตอร์ กูรูด้านกลยุทธ์ จึงกล่าวว่า “แก่นแท้ของกลยุทธ์ คือ การเลือกว่าอะไรที่จะไม่ทำ”

ไมเคิล พอร์เตอร์ ได้รับยกย่องว่าเป็นกูรูด้านกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ เขาเขียนตำราเกี่ยวกับกลยุทธ์การแข่งขันขององค์กรไว้หลายเล่ม รวมทั้งได้บรรยายและตอบข้อสงสัยในเรื่องเหล่านั้นในหลายโอกาสด้วยกัน

พอร์เตอร์นำเสนออย่างจริงจังว่ากลยุทธ์ที่ดีต้องเลือกมุ่งเน้นในบางด้าน และเลือกที่จะสละบางด้าน เพราะการดำเนินงานที่เป็นกลยุทธ์ต้องเน้นมาก ให้ความสำคัญมาก มีการกระทำซ้ำในทิศทางเดียวกันบ่อยมาก และต่อเนื่องยาวนาน

“If you don’t do it often, it’s not strategy,” ถ้าคุณไม่ทำมันบ่อยๆ มันก็ไม่ใช่กลยุทธ์

“If you don’t pursue a direction for two or three years, it’s meaningless.” ถ้าคุณไม่ทำต่อเนื่องในทิศทางเดียวกันสองสามปี มันก็ไม่มีความหมายเลย

กลยุทธ์ที่จะเป็นประโยชน์ได้ จึงต้องชัดเจนว่าจะไปในทิศทางใด และองค์กรต้องทุ่มเทจริงจังกับทิศทางนั้นอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาหนึ่ง หากจะทำเช่นนั้นได้ก็แปลว่าองค์กรต้องเลือกที่จะไม่ทำในสิ่งที่ไม่ใช่ทิศทางนั้นด้วย

อ่านรายละเอียด …

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ความผูกพันของบุคลากรมีผลต่อองค์กรอย่างไร

การสำรวจความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อภาครัฐของไทยได้เสร็จสิ้นลงตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว และหน่วยงานต่างๆที่เข้าร่วมการสำรวจได้รับรายงานผลการสำรวจในภาพรวมของหน่วยงานของท่านไปแล้วโดยทั่วกัน ในการนี้ คณะที่ปรึกษาขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่านให้ความร่วมมืออนุเคราะห์ข้อมูลมา ณ ที่นี้

การสำรวจและวิเคราะห์ความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อภาครัฐในครั้งนี้ มาจากกรอบความคิดตั้งต้นที่ว่า บุคลากรอาจแสดงความผูกพันต่อองค์กรได้ใน 3 ลักษณะ ได้แก่

 • T-Trust (ความเชื่อถือไว้วางใจในองค์กร)
 • A-Alertness (ความกระตือรือร้นที่มีให้แก่องค์กร) และ
 • P-Participation (การมีส่วนร่วมในภารกิจ/กิจกรรมทั้งหลายขององค์กร)

อ่านรายละเอียด …

Posted in Uncategorized | Leave a comment

“Social Civility” ในยุคดิจิตัล

คำว่า “Civility” นี้ ทำให้นึกถึงวิชา Civilization อันว่าด้วยอารยธรรมของมนุษย์ที่เรียนสมัยอยู่มหาวิทยาลัยปีหนึ่ง แต่ก็ดูจะไม่ใช่เสียทีเดียว เพราะ คำตรงข้ามของ “Civility” ในศัพท์ยุค digital นี้เขาใช้ “Incivility” ไม่ใช่ “Lack of Civilization” หรือ “Uncivilized” ที่แปลว่า “ป่าเถื่อน”  เพราะดูแล้วความหมายที่ต้องการจริงๆก็คงเทียบเคียงได้กับ “สมบัติผู้ดี” ของไทยเรา

“ผู้ดี” นี้ ก็ไม่ใช่ในความหมายเชิงตรงข้ามกับ “ไพร่” อันเป็นคำที่กลับมาฮิตในยุคนี้ แต่หมายความง่ายๆว่า รู้จักสำรวมกาย วาจา รู้จักเกรงใจผู้อื่น  ไม่สร้างความเดือดร้อนรบกวนผู้อื่น ฯลฯ  ใครๆที่ประพฤติตนอย่างนี้ไม่ว่าจะเรียกตนเองเป็นชนชั้นไหนก็ถือได้ว่า มีสมบัติผู้ดี ได้ทั้งสิ้น

อ่านรายละเอียด …

Posted in Uncategorized | Leave a comment

อาขยาน กับ การสร้าง “ค่านิยม”

“เด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกัน
เด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกัน
หนึ่งนับถือศาสนา
สองรักษาธรรมเนียมมั่น
สามเชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์
สี่วาจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวาน
ห้ายึดมั่นกตัญญู
หกเป็นผู้รู้รักการงาน
เจ็ดต้องศึกษาให้เชี่ยวชาญ ต้องมานะบากบั่น ไม่เกียจไม่คร้าน
แปดรู้จักออมประหยัด
เก้าต้องซื่อสัตย์ตลอดกาล
น้ำใจนักกีฬากล้าหาญ ให้เหมาะกับงานสมัยชาติพัฒนา …”

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วเมื่อเข้าโรงเรียนมัธยมต้น  โรงเรียนเปิดเพลงนี้ทุกวันก่อนเคารพธงชาติตอนเช้า  ถึงทุกวันนี้จะล่วงเลย “สมัยชาติพัฒนา” มาเนิ่นนานแล้ว แต่ถ้าให้รำลึกความหลัง ก็ยังจำบทเพลงนี้ได้

มาถึงวันนี้ ค่านิยมบางข้อในอาขยานนี้อาจฟังดูล้าสมัยสุดๆสำหรับคน Gen ใหม่ๆ  แต่ก็เชื่อว่ามีอีกหลายข้อที่ไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนก็ไม่ตกยุค

อ่านรายละเอียด …

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

การวัดผลงานลูกน้อง : วัดอะไรและไม่วัดอะไร

tape-measure

กระทาชายนายหนึ่ง ก้มลงหากุญแจรถอยู่แถวใต้โคมไฟส่องทางริมถนนอยู่เป็นนาน  มีผู้หวังดีมาช่วยกันค้นหา แต่หาอยู่นานก็ไม่เจอ จนผู้หวังดีรายหนึ่งต้องออกปากถามว่า “หาไม่เจอ คุณแน่ใจเหรอว่าทำหล่นแถวนี้”  เจ้าตัวตอบว่า “ผมไม่ได้ทำหล่นที่นี่ แต่ตรงจุดที่ทำหล่นมันมืด ผมเลยมาหาอยู่แถวนี้ มันค่อยสว่างหน่อย!”

เรื่องนี้อุปมาคล้ายๆกับที่ผู้บริหารหลายคนปฏิบัติอยู่เมื่อต้องประเมินลูกน้อง อาทิ

‐      สิ่งที่ตั้งไว้หมายจะใช้ประเมิน ในที่สุดใช้ประเมินไม่ได้ หรือไม่เป็นรูปธรรม ไม่เป็นที่ยอมรับ   ผลการประเมินแบบนี้ หากเชื่อมโยงไปสู่การขึ้นเงินเดือน การจ่ายโบนัส ก็จะก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาตามมา

‐      ประเมินได้ แต่ไม่ถูกตัว สิ่งที่ควรประเมินไม่ได้ประเมิน ส่วนสิ่งที่ประเมินก็มีประโยชน์น้อย หรืออยู่นอกขอบเขตที่ผู้ปฏิบัติจะปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ ประเภท “วัดไปก็เท่านั้น”

‐      ฯลฯ

อ่านรายละเอียด …

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment

ภาพจากการบรรยายหลักสูตร Advanced Human Resource Management หัวข้อ Effective Manpower Planning ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาพจากการบรรยายหลักสูตร Advanced Human Resource Management หัวข้อ Effective Manpower Planning ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2557

IMGP1619R 20140510_112820 R

 

ดูเพิ่มเติม …

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

บันได 5 ขั้นพิสูจน์ผลงาน HR

สภาพความเป็นจริงในองค์กรทุกวันนี้ทำให้หน่วยงานทางด้าน HR ไม่อาจดำรงตนเป็นหน่วยงานที่ไม่มีเป้าหมายตัวชี้วัดผลงานได้อีกแล้ว คนใน HR เองก็ต้องทำใจยอมรับว่าหน่วยงานของตนจำเป็นต้องถูกวัดผลงาน แม้หลายคนจะเห็นว่าเนื้องานของตนเป็นงานบริการ งานกิจวัตรต่อเนื่อง หรืองานละเอียดอ่อนที่เกี่ยวกับคนซึ่งวัดผลยาก  ในขณะเดียวกัน คน HR ในหลายๆองค์กรก็มักรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจเมื่อไม่ได้รับการยอมรับทัดเทียมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่ทำงานด่านหน้าและเป็นผู้สร้างผลงานหลักขององค์กร  บ้างก็รู้สึกว่า คนจะเห็นความสำคัญของ HR ก็เฉพาะเมื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นกลไกในการให้คุณให้โทษผู้คนตามความต้องการของผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น  แต่ HR จะก้าวพ้นจากการเป็นหน่วยงาน “ปิดทองหลังพระ” ไปเป็นฝ่ายงานที่มีความภาคภูมิด้วยผลงานก็ต่อเมื่อ HR เองมีความพร้อมและมีความกล้าหาญที่จะประเมินผลสำเร็จของตนอย่างตรงไปตรงมา และนำผลการประเมินนั้นมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการทำงานอย่างต่อเนื่อง

อ่านรายละเอียด …

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

ภาพจากงานบรรยายที่ “กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”

IMG_4918    IMG_4920

ดูเพิ่มเติม …

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ภาพจากการบรรยายหลักสูตร Advanced Human Resource Management: Survival Beyond Tomorrow

ภาพจากการบรรยายหลักสูตร Advanced Human Resource Management: Survival Beyond Tomorrow จัดโดยคณะพณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รอบนี้มีผู้บริหารเข้าร่วม 40 ท่าน ล้วนเป็นผู้บริหารระดับสูงที่ใฝ่รู้เป็น continuous learners ด้วยกันทั้งสิ้น ทีมวิทยากรขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งตลอดรายการ

อ่านรายละเอียด …

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

The Strategic Role of ‘Business Analytics’

Modern day data science and analytics serve as one of the best decision-support tools for top management by creating predictive models that help management focus on ‘precise targets’.  Precision is the key to competitive edge.   People are diverse, and their needs are best catered specifically.  Marketers need to customize their messages and promotions for target audiences; management wants to pick the best candidates for jobs; public authorities need to prioritize services to the most needed. With limited resources, precise targeting is the most cost-effective and profitable way of doing business.  This is where data and analytics play a crucial role. Several world best companies have acquired their current positions through strategic business analytics.

Read more …

Posted in Uncategorized | Tagged , , | 1 Comment